Algemene info

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Entrya Technologies BVBA
Meerkensstraat 69
3650 Lanklaar
BTW BE0831.453.811
Bereikbaarheid: van maandag t/m donderdag 8u30 tot 17u en op vrijdag van 8u30 tot 15u met uitzondering op feestdagen en collectief verlof.
E-mailadres: info@entrya.com

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat er van de algemene voorwaarden via elektronische weg kennis kan genomen worden en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het e-mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het retourformulier voor herroeping.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon. Deze bepaling is niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.
De overeenkomst kan zonder opgave van redenen herroepen worden binnen de 14 dagen vanaf de levering.
De klant meldt binnen de 14 dagen vanaf de levering de uitoefening van het herroepingsrecht. Bij voorkeur door gebruik te maken van het online retourformulier of via een mededeling per email verstuurd naar info@entrya.com of schriftelijk per post aan Entrya Technologies BVBA, Meerkensstraat 69, 3650 Lanklaar.
Vervolgens ontvangt de klant instructies om het goed onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de melding van herroeping op zijn kosten terug te sturen naar Entrya Technologies BVBA, Meerkensstraat 69, 3650 Lanklaar.
Na ontvangst van de melding van uitoefening van het herroepingsrecht en na ontvangst van het toestel, stuurt Entrya Technologies BVBA een bevestigingsmail.
De goederen dienen teruggestuurd te worden in de originele verpakking en beschermt met een expeditie doos, met alle geleverde toebehoren en in origine staat.
De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Hij dient de goederen dan ook met gepaste zorg te hanteren en te inspecteren.
Binnen de 14 dagen nadat Entrya Technologies BVBA op de hoogte werd gesteld van de beslissing tot herroeping, worden alle betaalde bedragen (inclusief leveringskosten en taksen, desgevallend verminderd met een waardevermindering) terugbetaald via de betaalmethode die de klant gebruikte voor zijn aankoop.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Entrya Technologies BVBA mag wachten met een terugbetaling tot het de retourzending heeft ontvangen.

 

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 8 – DE PRIJS

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 • Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen op bepalingen; of
 • De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 9 – NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 10 – LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 11 – BETALING

 • Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden

 

ARTIKEL 12 – KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 13 – GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

 

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

ARTIKEL 15 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

ARTIKEL 16 – ALGEMENE HERSTELLINGSVOORWAARDEN

Alle toestellen moeten voor herstelling opgestuurd worden naar Entrya Technologies BVBA, Meerkensstraat 69, 3650 Lanklaar. Herstellingen worden aangevraagd via het online serviceformulier of via een begeleidend document dat wordt meegestuurd met het toestel. De kosten voor het verzenden van de herstelling naar Entrya Technologies BVBA zijn volledig ten laste van de klant.
De termijn nodig voor de herstelling, te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk voor de leveringstermijnen van de wisselstukken. Eventuele kosten wegens niet-beschikbaarheid van toestellen in herstelling worden nooit vergoed.
Elke klacht betreffende zichtbare schade aan herstelde goederen dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of afhaling.
De herstelde goederen worden teruggestuurd naar de klant en de transportkosten zijn altijd ten laste van de klant.
Op alle herstellingen geldt een waarborg van drie maanden, voor zover het eenzelfde defect betreft en dit niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik.
Voor herstellingen buiten de waarborg geldt:
 • Bij ontvangst van het toestel worden onderzoekskosten aangerekend. Deze worden verrekend met de herstellingskosten. De onderzoekskosten kunnen maximaal € 25, inclusief BTW en taksen, bedragen. Onderzoekskosten worden echter nooit terugbetaald, zelfs niet als geen herstelling plaatsvindt.
 • De klant bepaalt een grensbedrag dat geldt als kostprijs van de herstelling. Als na onderzoek blijkt dat de prijs van de herstelling hoger zal zijn dan dit grensbedrag, wordt een bestek opgemaakt en vindt de herstelling pas plaats na toestemming van de klant.
 • De prijzen vermeld in onze bestekken blijven één maand geldig. Onze bestekken worden steeds opgesteld onder voorbehoud van de kosten voor de vervanging van wisselstukken, waarvan het defect slechts tijdens de herstelling wordt vastgesteld. In dat geval wordt een tweede bestek ter goedkeuring voorgelegd aan de klant.
 • Wanneer bepaalde wisselstukken, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op Entrya Technologies BVBA
 • De wisselstukken die bij herstelling vervangen worden en de onherstelbare toestellen, zullen enkel aan de klant terugbezorgd worden als die daar formeel om verzoekt bij het terugsturen van zijn defect toestel en mits betaling van de vervoerskosten.
 • De goederen worden verzonden naar de klant nadat de betaling van de verzend- en herstelkosten door Entrya Technologies BVBA werd ontvangen.
Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

 

ARTIKEL 17 – GARANTIEVOORWAARDEN

Wij hanteren wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen
Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:
 • Alle rechtstreeks of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, …)
 • De vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen
 • Defecten door brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen
 • Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant
 • Schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat
Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de zes maanden na vaststelling worden gemeld.
De waarborg is enkel geldig als men een beroep doet op Entrya Technologies BVBA. In geval van tussenkomst door een niet door Entrya Technologies BVBA aangewezen derde, vervalt de garantie.
De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.
Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.